Laatste nieuws: !!!!

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Arbeidsinspectie luidt de noodklok

UV05481

Meer dan 40 ongevallen in anderhalf jaar tijd bij het plaatsen van zonnepanelen. In 4 gevallen had een ongeval een dodelijke afloop. Het zijn de trieste cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van SZW. Bij controles constateerde de inspectie dat in 70 procent van de gevallen de Arbowet werd overtreden. Brancheorganisaties Techniek Nederland en Holland Solar geven in een eerste reactie aan dat ‘geen enkele concessie’ mag worden gedaan aan de veiligheid van monteurs.

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks tientallen meldingen over de risico’s binnen de zonne-energiesector. Ruim de helft van deze meldingen gaf de afgelopen anderhalf jaar aanleiding tot opvolging door middel van een inspectie. De Arbeidsinspectie constateert dat valgevaar de rode draad is in het aantal meldingen, het aantal geconstateerde overtredingen en het aantal arbeidsongevallen.

Botbreuken en hoofdletsel

In 80 procent van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers 1 of meerdere botbreuken op. 20 procent kreeg te maken met hoofdletsel en in 10 procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval.

Negeren veiligheidsvoorschriften

Uit meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat installateurs de veiligheidsvoorschriften te vaak negeren. Denk daarbij aan monteurs die panelen via ladders omhoog brengen, maar ook aan het ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar kunnen voorkomen. Hiervoor zijn boetes uitgedeeld. Heel recent legde de Inspectie de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen zelfs stil omdat het bedrijf stelselmatig de Arbowet overtrad. De instantie zegt niet uit te sluiten dat de komende tijd meer bedrijven hun werkzaamheden moeten stilleggen.

Géén concessies aan veiligheid monteurs

Techniek Nederland en Holland Solar zijn geschrokken van de rapportage van de Arbeidsinspectie. In een gezamenlijke reactie geven de brancheorganisaties aan dat ieder ongeval dat plaatsvindt bij het installeren van zonnepanelen er één te veel is. ‘Aan de veiligheid van monteurs mag geen enkele concessie worden gedaan.’

Kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem

De beide brancheorganisaties zijn zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid. ‘Wij wijzen alle bedrijven in de sector voortdurend op het belang van het naleven van de regels, instructies, procedures en adviezen voor kwaliteit en veiligheid. Daarvoor hebben we de afgelopen jaren een uitgebreid kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem opgezet. En naar aanleiding van de recente berichten van de Arbeidsinspectie zullen wij de voorlichting voor onze leden over veilig werken verder intensiveren. Daarbij spannen wij ons in om het kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem óók onder de aandacht te brengen van bedrijven die geen lid zijn van de brancheorganisaties.’

Kosten nultarief btw op zonnepanelen voor overheid mogelijk 2,4 miljard euro, cashflowproblemen voor installateurs’

De komst van een nultarief voor btw op zonnepanelen is handig voor de Belastingdienst, maar kostbaar voor de overheid, duur voor de consument en slecht voor de installateur en de verduurzaming van Nederland.

Dat stelt fiscaal jurist Romano Hagen in zijn zienswijze die ingediend is tijdens de internetconsultatie van het wetsvoorstel om de btw op zonnepanelen te verlagen naar 0 procent.

Kerntaak Belastingdienst
Hagen is fiscaal jurist, werkzaam in de verduurzamingsbranche sinds 2013 en eigenaar van ‘De Centrale’. Hagen meldt voor zijn zienswijze fiscaal onderzoek te hebben uitgevoerd en ook tientallen grotere en kleinere installateurs gesproken te hebben over de impact op hun bedrijfsvoering.

‘Het verlagen van het btw-tarief voor zonnepanelen is ingegeven om de administratieve druk bij de Belastingdienst te verminderen’, opent Hagen. ‘De processen bij de Belastingdienst lopen echter al erg goed, maar door de huidige hoeveelheid aanvragen kost het ook veel aandacht. Uitvoering van belastingwetten behoort echter ook tot de kerntaak van de Belastingdienst. Bij het invoeren van een nultarief vanwege administratieve druk bij de Belastingdienst moet daarom extra zorgvuldig de budgettaire neutraliteit en andere belangen voor de overheid maar ook de consument en het bedrijfsleven worden gewogen.’

2,4 miljard euro
Er is volgens Hagen bij de invoering van het nultarief géén sprake van budgettaire neutraliteit. ‘De schatkist zal onnodig btw-opbrengsten mislopen bij de aanschaf van zonnepanelen door woningcorporaties, vanwege reeds gemaakte prestatieafspraken. Ook btw-heffing bij verhuurders en Verenigingen van Eigenaren zal worden misgelopen. Naar verwachting zullen de gemiste belastingopbrengsten kunnen oplopen tot meer dan 2,4 miljard euro.’

Hagen rekent voor dat in Nederland in potentie nog 1,4 miljoen particuliere eengezinswoningen van zonnepanelen voorzien kunnen worden. ‘Het gemiddelde forfait bij de btw-afdracht bedraagt ongeveer 80 euro per woning, wat betekent dat de schatkist potentieel 112 miljoen euro misloopt. Daarnaast zullen nog eens 830.000 eengezinswoningen van woningcorporaties moeten worden voorzien van zonnepanelen. Een woningcorporatie vraagt in beginsel geen btw terug op een pv-installatie op een eengezinswoning. Dit kost de schatkist bij een nultarief gemiddeld 1.000 euro btw per installatie; oftewel nog eens 830 miljoen euro. Verder zijn er nog zo’n 600.000 particulier verhuurde woningen die in aanmerking komen voor zonnepanelen. De btw die de staat daarbij misloopt, is 600 miljoen euro. Tot slot zijn er de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die momenteel geen btw terugvragen op zonnepanelen aangeschaft voor gezamenlijke ruimten. Uitgaande van 80.000 VvE’s die voor 50.000 euro zonnepanelen zouden kopen, mist de Nederlandse overheid hier ook nog eens 840 miljoen euro aan btw.’

‘Het is weliswaar niet exact uit te rekenen hoeveel belastingopbrengst de schatkist door de invoering van een nultarief misloopt – omdat niet iedere woning zonnepanelen zal krijgen en de aantallen een inschatting zijn – maar het zal om een miljardenbedrag gaan.’

Cashflowproblemen installateurs
Bovendien waarschuwt Hagen voor cashflowproblemen bij installateurs van zonnepanelen. ‘De btw-kassafunctie van de installateur wordt uit balans gehaald, waardoor er bij de installateur ernstige cashflowproblemen zullen ontstaan. Daarmee kan het nultarief mogelijk tot faillissementen van installatiebedrijven leiden’, stelt Hagen.

‘De Nederlandse ondernemer heeft in principe een kassafunctie voor de inning en afdracht van btw’, duidt de fiscaal jurist. ‘In de basis heeft een ondernemer een positieve cashflow uit de kassafunctie waarbij het overschot elk kwartaal aan de Belastingdienst wordt overgemaakt. De btw op de inkoop dient bij de groothandel afgedragen te worden en kan later via de btw-aangifte teruggevraagd worden. De btw op de verkoop wordt bij de consument geïnd en dient later via de btw-aangifte afgedragen te worden. De btw op de verkoop is hoger dan op de inkoop, waardoor er na ieder kwartaal een afdracht aan de Belastingdienst plaatsvindt. Als de installateur straks bij de verkoop aan de consument 0 procent btw in rekening brengt, loopt hij een positieve cashflow mis. In dat geval moet de installateur dus wel 21 procent btw op de inkoop betalen, maar mag hij 0 procent btw in rekening brengen. Waar nu sprake is van een positieve cashflow voor de installateurs, is straks voor de btw sprake van een negatieve cashflow.’

115.000 euro
Hagen rekent voor dat een installateur die 1 zonnepaneelinstallatie per dag verkoopt, straks meer dan 115.000 euro zal moeten voorschieten. Indien een installateur 2 zonnepaneelinstallaties per dag verkoopt, is dat al 230.000 euro. ‘Er zijn bijna geen installateurs die dit verschil in cashflow kunnen voorschieten’, waarschuwt Hagen. ‘Bovendien kan dat geld niet voor andere investeringen gebruikt worden, zodat de groei in de verduurzaming zal worden afgeremd. Zelfs als voor de btw sprake is van maandaangiften in plaats van kwartaalaangiften, is er nog steeds een cashflownadeel van circa 53.750 euro als de installateur 1 zonnepaneelinstallatie per dag uitvoert. Bovendien brengen maandaangiften onevenredig veel druk op de administratie van de kleine installateur waardoor dit ook geen oplossing kan bieden.’

‘Sommige installateurs zullen failliet gaan, omdat er onvoldoende geld beschikbaar is om deze kosten te betalen’, vervolgt Hagen. ‘Een ander scenario is dat de installateur zijn inkoop in het buitenland gaat doen waardoor tegen 0 procent btw wordt ingekocht. Daarmee zullen Nederlandse groothandels omzet zien verdwijnen en zullen winsten in het buitenland neerslaan. Dit leidt tot verlaging van de Nederlandse opbrengst van de vennootschapsbelasting. Een ander risico is dat de installateur de prijzen aan de consument verhoogt, omdat hij anders niet kan overleven.’

2 oplossingen
Er zijn volgens Hagen 2 alternatieve oplossingen om de administratieve druk bij de Belastingdienst efficiënt te verminderen. ‘In het kader van een gewogen belangenafweging zullen deze opties eerst onderzocht moeten worden. Het gaat om het herinvoeren van een voorheen bestaande regeling waarbij een tweede btw-teruggave mogelijk is en een digitale koppeling tussen de Belastingdienst en de fiscale dienstverleners. Met zo’n koppeling kan de zonnepaneeleigenaar aangemeld worden bij de Belastingdienst en kan het bankrekeningnummer doorgegeven worden. In die situatie zal de Belastingdienst via geautomatiseerde processen en zonder veel inspanningen de aanmeldingen en aangiften kunnen verwerken. Dit zorgt voor de gewenste administratieve verlichting.’

Meer dan zonnepanelen
Een nog niet benoemd pijnpunt zijn volgens Hagen alle aanverwante producten en diensten die installateurs verkopen. ‘De vraag is of daarmee voldoende rekening wordt gehouden en de regelgeving niet onnodig ingewikkeld zal worden of bepaalde maatregelen vanwege de btw onaantrekkelijk zullen worden.’

____________________________________________________________________________

15-12-2022:

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen het nultarief voor de omzetbelasting. Daardoor zullen particuliere zonnepaneelhouders zich doorgaans niet meer aanmelden als ondernemer.

Wanneer een leverancier of installateur in 2022 een (deel)factuur uitreikt voor de levering en installatie van zonnepanelen in 2023, dient omzetbelasting in rekening te worden gebracht. Om voor een teruggaaf van btw over deze factuur in aanmerking te komen, dient de zonnepaneelhouder zich als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst. Daarbij kan hij kiezen voor toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR). De levering van stroom is dan vrijgesteld van omzetbelasting mits de omzetgrens van de KOR niet wordt overschreden. De keuze voor de KOR moet in 2022 worden gedaan om deze regeling per 1 januari 2023 te kunnen toepassen. Keuze voor de KOR per 1 januari 2023 heeft tot gevolg dat de zonnepaneelhouder geen recht heeft op teruggave van de btw, die is begrepen in de factuur uit 2022, omdat de zonnepanelen zullen worden gebruikt voor vrijgestelde leveringen. Dit gevolg is te voorkomen door te kiezen voor toepassing van de KOR per 1 januari 2024. Gevolg hiervan is echter dat de zonnepaneelhouder dan over 2023 aangiften omzetbelasting moet doen en de verschuldigde btw moet afdragen. Dat is een ongewenst gevolg.

De staatssecretaris van Financiën heeft daarom goedgekeurd dat de particuliere zonnepaneelhouder, die in 2022 de keuze maakt voor toepassing van de KOR per 1 januari 2023, voor teruggaaf van in 2022 in rekening gebrachte btw voor de levering of installatie van zonnepanelen in aanmerking komt.

Bron:Ministerie van Financiën| besluit| nr. 2022-26848, Staatscourant 2022, Nr. 32543| 05-12-2022
___________________________________________________________________________

14-03-2022:

Warmtepomp nog amper te leveren!!!!!!!!

Warmtepompleverings problemen!!!!

Zonnepanelen / storm / stormschade/ verzekering / Schade gedekt?

AMSTERDAM – Zaten je zonnepanelen wel goed vast tijdens de voorbij razende stormen Dudley en Eunice? Je opstalverzekering biedt doorgaans wel dekking, maar niet in alle situaties. De niet-zichtbare schade na afloop van de storm, en daardoor het lagere rendement van je zonnepanelen, wordt vaak niet gedekt, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssites Poliswijzer.nl en Gaslicht.com.

Schade door storm Corrie: hoe zit het met verzekeringen?

Van alle verzekeraars dekken er twee ook de de gevolgschade, stelt Jorn Alders, hoofd onderzoek van Poliswijzer.nl na vergelijking van bijna veertig aanbieders, gebaseerd op de data die Moneyview aanleverde.

Stevig weer nog niet voorbij: na Eunice opnieuw storm verwacht

„De storm kan zware schade toebrengen aan je zonnepanelen op je dak, maar de standaard opstalverzekering dekt alleen de nagelvast geplaatste zonnepanelen. Dus die op je dak zijn vastgezet”, zegt hij.

Het verzekerde bedrag voor zonnepanelen is volgens deze vergelijking en de schadehistorie bijna altijd voldoende.

Uit de vergelijking blijkt dat alleen bij verzekeraar de Goudse de standaarddekking van maximaal €5000 niet voldoende kan zijn als de zonnepanelen een hogere aanschafwaarde hadden.

___________________________________________________________________________


ROOKMELDERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen.


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png