CV – ketels :

Controlepunten cv-ketels

Aanbevelingen
Tien controlepunten veilige werking en onderhoud
gasverbrandingsinstallaties
technieknederland.nl


Gebouw:
1 Uitmonding rookgasafvoer
• Zit de uitmonding in het juiste uitmondingsgebied?
• Let op de plaats van de rookgasafvoer in dak/gevel t.o.v. overige toevoer van verbrandingslucht en ventilatielucht.


Opstellingsruimte/-plaats:
2 Ventilatie luchttoevoer, bij open verbrandingstoestellen
• Zijn er voldoende openingen aanwezig voor verbrandingsluchttoevoer en
ventilatieafvoer?
• Is de woning kierdicht?
• Is onderdruk aanwezig door ventilatieapparatuur?
Installatieonderdelen, veiligheid en doelmatigheid:


3 Gastoestel
• Is de montage en inbedrijfstelling uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant en installatievoorschriften?


4 Gastoestel
• Wordt onderhoud(sfrequentie) volgens voorschriften van de fabrikant uitgevoerd?


5 Gastoestel
• Is de instelling van de branderdruk gecontroleerd?


6 Gastoestel
• Vindt een CO-meting plaats in de opstellingsruimte in gestapelde bouw?
• Kan rookgasrecirculatie (lekkage) met een meting van CO2 in de verbrandingslucht in een concentrisch systeem worden
uitgesloten?
• Worden de rookgassen (CO, CO2, O2) gemeten en voldoen de waarden? Is de afstelling gas-/luchtkoppeling correct?


7 Individuele rookgasafvoer,
verbrandingsluchttoevoer
• Zijn de montageaspecten beoordeeld? (afschot, beugeling, verbindingen, lekkage)


8 Collectieve rookgasafvoer,
verbrandingsluchttoevoer
• Wordt het gemeenschappelijk rookgasafvoersysteem periodiek gecontroleerd?


9 Rookgasafvoer, individueel
• Is bij vernieuwing van een afvoergebonden toestel de rookgasafvoer vervangen?


10 Gasinstallatie
• Is een beproeving op lekdichtheid bij aanpassing/uitbreiding van de gasinstallatie uitgevoerd?
• Voldoet de gasinstallatie aan de voorschriften? (juiste leidingmaterialen, verbindingen etc.)?
• Zijn stalen gasleidingen in kruipruimten gecontr
oleerd op corrosie?